Jaarverslag 2017

In 2017 bestond Vereniging Klimaatverbond Nederland 25 jaar. In die 25 jaren heeft de vereniging zich met de tijd mee ontwikkeld. Van een agenderende organisatie voor stevig (lokaal) klimaatbeleid wordt de aandacht verlegd naar hoe dit op lokaal en regionaal niveau met alle partijen uitgevoerd kan gaan worden. Klimaatverbond legt de verbinding tussen lokale, nationale én internationale ontwikkelingen en het concrete handelingsperspectief voor bestuurders en professionals bij gemeenten, provincies en waterschappen.

25 jaar Klimaatverbond Nederland

Het jaar 2017 is een mooi jaar geweest voor Klimaatverbond Nederland. Een jaar van vele activiteiten met en voor onze leden, van terugblikken en verdere doorontwikkeling. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis en ervaringen werden gedeeld. Een hoogtepunt in 2017 was de jubileumconferentie 25 jaar Klimaatverbond Nederland op 6 april 2017 in de Prodentfabriek in Amersfoort. De conferentie stond in het teken van de aardgasloze warmtevoorziening waar we naar toe zullen moeten werken in de komende decennia waarin lokale overheden samen met uiteenlopende andere partijen een grote rol zullen spelen. Naar aanleiding van de vele positieve feedback van de leden en niet-leden biedt Klimaatverbond Nederland sindsdien het spel "Route naar aardgasvrije wijken" aan, zoals we dat tijdens de jubileumconferentie met alle deelnemers in ca. 40 groepen hebben gespeeld.

Gelders Energieakkoord

Ook binnen het Gelders Energieakkoord is Klimaatverbond actief op het thema ‘aardgasvrije samenleving’ door het ondersteunen en mede-ontwikkelen van het Programma Wijk van de Toekomst en de bijbehorende Community of Practice, samen met alle deelnemers. Klimaatverbond steekt haar tijd energie in dit soort processen om deze kennis en ervaring uit de praktijk vervolgens op andere plekken in het land te kunnen delen met andere leden.

Ledendag

In september is de Ledendag (met ledenvergadering) georganiseerd in samenwerking met HIER Klimaatbureau. Dit was een bijeenkomst waar met elkaar verder is ingegaan op thema’s als klimaatadaptatie, eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie, gebouw-gebonden financiering, bewonersbenaderingen, bewonersparticipatie en de rol van lokale energie-initiatieven, de lokale uitvoeringsorganisatie, Europese ervaring met ruimtelijke invulling van de energietransitie, innovatieve energietechnieken en gemeentelijk beleid, zin en onzin van monitoring en kansen van regionale samenwerking voor de energietransitie. Tijdens deze ledendag is netbeheerder Alliander toegetreden tot de vereniging als geassocieerd lid. CEO Ingrid Thijssen heeft ook een zetel in het bestuur aanvaard als bestuurslid zonder stemrecht. 

Klimaatacademie

Medio 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van een Klimaatacademie. De Klimaatacademie is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en deze wil leden (en niet-leden) kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in lokaal klimaatbeleid kunnen zijn. De Klimaatacademie voorziet in workshops en publicaties. De start van de Klimaatacademie is in april 2018.

Alle activiteiten in 2017

Een volledig overzicht van alle activiteiten waarbij Klimaatverbond in 2017 een belangrijke rol speelde, treft u in deze bijlage.

Ondersteunend bureau voor leden en professionals

Sinds eind 2014 is Klimaatverbond Nederland een zelfstandige organisatie. Dat wil zeggen dat het secretariaat van de vereniging, het ondersteunende bureau, niet meer ‘in huist’ bij een gemeente. Dit proces van verzelfstandiging brengt met zich mee dat het ondersteunende bureau alle expertise in huis moet hebben om zowel de vereniging als de projectorganisatie te ondersteunen. De benodigde expertise is in de loop van 2016 en 2017 inmiddels voor het grootste deel opgebouwd.

In 2017 heeft er een verdere professionalisering plaats gevonden door uitbreiding met een aantal parttime medewerkers: een senior projectleider, een medewerker secretariële ondersteuning , een projectmedewerker en een communicatie medewerker. Daarnaast heeft een van de medewerkers extra senior projectleidersuren toegewezen gekregen. Hierdoor zijn de loonkosten in 2017 gestegen ten opzichte van 2016.  Ook heeft er een investering plaatsgevonden in ondersteunende tools zoals de aanschaf van een CRM- en projectregistratie systeem.

Door het verschuiven van de startdatum van een aantal projecten, waaronder een Europees project van 2017 naar het eerste kwartaal van 2018 zijn de inkomsten in 2017 lager uitgevallen dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk verlies (vereniging en stichting). Dit verlies kan uit het eigen vermogen gedragen worden, aangezien Klimaatverbond in 2016 bijna hetzelfde bedrag in positief resultaat heeft gehad. Zie voor de bijbehorende cijfers de jaarrekeningen van 2017.

Jaarrekening 2017 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2017 Stichting Klimaatverbond Nederland