Jaarverslag 2018

De wereld rond klimaat is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Waar eerst alleen een SER Energieakkoord mogelijk was in 2014/2015 is er zeker na de VN Klimaattop in Parijs in 2015 een andere wind gaan waaien in Nederland. In het SER Energieakkoord werd al duidelijk dat het niet alleen op rijksniveau opgelost kon worden en dat er in regionaal verband en op lokaal niveau ook aanzienlijke bijdragen geleverd moeten worden. Dat is nu precies het punt waar Klimaatverbond als vereniging van decentrale overheden al bijna 30 jaar aan werkt.

Actief en ambitieus klimaatbeleid

Nu het punt bereikt is van erkenning van het belang van een actief lokaal klimaatbeleid is het tijd om van agendasetting en bewustwording (blijft nodig) ook door te werken aan ondersteuning en faciliteren van het ontwikkelen én uitvoeren van dat lokale (en regionale) beleid. Dat is dan ook waar we de focus van de komende paar jaar op zullen hebben: op naar een actief, ambitieus en niet vrijblijvend klimaatbeleid van onze decentrale overheden.

Lokaal beleid voor wereldwijde impact

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van 175 leden bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Deze samenwerkende decentrale overheden onderstrepen het belang van samen optrekken, experimenteren en kennisdelen om de klimaattransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Samen met Klimaatverbond Nederland streven zij niet alleen naar ambitieus en actief lokaal (klimaat)beleid, maar ook de daadwerkelijke uitvoering van dat beleid om bij te dragen aan het halen van de doelen uit het Parijsakkoord. 

Financiën 

Het jaar 2018 is niet in zwarte cijfers afgesloten (zie infopraghic hieronder). Het gat kan echter ruimschoots afgedekt worden door de opgebouwde algemene reserves. Het inschakelen van de algemene reserves voor het afdekken van verliezen is geen wenselijke zaak. Voor het jaar 2019 is een sterke inzet op het aantrekken van extra fondsen en behoud en werving van leden daarom noodzakelijk en als concreet doel neergezet. Door de professionaliseringsslagen die gemaakt zijn is het goed mogelijk om de financiële stand van zaken per kwartaal goed in beeld te brengen en waar nodig bij te sturen voor de rest van het jaar.

Investeren in impact

In de zomer van 2018 is er bewust voor gekozen om meer inhoudelijk medewerkers in dienst te nemen in de vorm van jonge professionals. Hiermee zorgen we ervoor dat we meer inhoudelijk werk kunnen verzetten binnen de organisatie en dat we inhoudelijke kennis intern borgen. Dit zorgt ervoor dat er meer loonkosten op de begroting van 2019 zullen staan. De overtuiging is dat we door een sterker team meer slagkracht gaan hebben en dat we daarmee meer positie en fondsen, en dus impact kunnen maken.

Verhuizing

Eind 2018 is Klimaatverbond verhuisd naar Arnhem naar een eigen huurpand direct gelegen aan het centraal station. Met deze verhuizing is er aanzienlijk meer en passender ruimte gerealiseerd voor het groeiende team en zijn de huisvestingskosten verlaagd. In Utrecht behouden we ook een landingsplek en vergaderruimte door een partnerschap met het energie-initiatief ANNE op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Visueel jaarverslag 2018

In 2018 leidde de investeringen en samenwerkingen tot verschillende activiteiten op het gebied van bewustwording, gedragsverandering, communicatie en beleid voor en met haar leden om zo de lokale aanpak te formuleren, uit te voeren en aan te scherpen. In dit document treft u een visueel jaarverslag van 2018. Tevens delen we in datzelfde document onze ambities voor 2019 en de jaren die daarop volgen. 

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

(klik op de afbeeldling voor het visuele jaarverslag 2018)

Bijlagen:

Visueel jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2018 Stichting Klimaatverbond Nederland