Over ons

Klimaatverbond Nederland helpt lokale overheden om ambitieus klimaatbeleid mogelijk te maken. Samen met meer dan 160 gemeenten, 12 provincies en 6 waterschappen (peildatum 1 januari 2018) worden sinds 1992 activiteiten ondernomen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Klimaatverandering is bij uitstek een mondiaal probleem dat lokale gevolgen heeft en dat op alle schaalniveaus (van mondiaal tot buurtniveau) aangepakt moet worden. Werken aan klimaatoplossingen is een kwestie van vooruit kijken, samenwerken, volhouden, kansen pakken en oplossingen versnellen. Steeds weer opnieuw.

De werkzaamheden van Klimaatverbond Nederland hebben als doel om bij te dragen aan een klimaatneutraal en klimaatbestendig Nederland. Om verdergaande klimaatverandering te voorkomen heeft de internationale gemeenschap afgesproken dat de mondiale temperatuur niet harder mag stijgen dan 1,5 tot 2 graden Celsius. Dat betekent dat uiterlijk in 2050 de gehele Nederlandse energievoorziening volledig klimaatneutraal moet zijn. Voor de gebouwde omgeving zal dat uiterlijk in 2035 gerealiseerd dienen te zijn.

De gevolgen van klimaatverandering zijn al niet meer te voorkomen. Niet alleen de zeespiegelstijging maar ook de toename van extreem weer zoals hitte, droogte en hoosbuien en indirecte gevolgen zoals insectenplagen en overstromingen zijn met name op lokaal niveau een toenemend risico voor de Nederlandse samenleving. Klimaatadaptatie is (ook lokaal) nú noodzakelijk om die risico’s te beperken.

De kernactiviteiten van Klimaatverbond Nederland zijn: kennis en ervaringen delen, samen energie-transitietrajecten opzetten (zoals het Gelderse Energieakkoord of de Green Deal Scholen), de samenleving activeren en betrekken (met bijvoorbeeld de Warmetruiendag of Groene Voetstappen) en het transparant maken van de eigen CO2- emissie met de Nederlandse Klimaatcoalitie. U bent van harte welkom deel te nemen aan onze activiteiten en uw organisatie aan te sluiten.

Wat betekent het lidmaatschap van Klimaatverbond Nederland voor u?

Door lid te worden van Klimaatverbond Nederland onderstrepen lokale overheden dat klimaat hoog op de agenda staat. Het lidmaatschap is een besluit van uw gemeente-, waterschaps- of provinciebestuur. Behalve dat het lidmaatschap als “statement” van belang is, is Klimaatverbond Nederland een bestuurlijke belangenorganisatie van lokale overheden die actief zijn op het gebied van ambitieus klimaatbeleid. Klimaatverbond Nederland biedt een platform voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de transitie naar een klimaat-neutraal en klimaatbestendig Nederland voortdurend te versnellen. Bestuursleden en het ondersteunende team zijn goed aangehaakt bij relevante ministeries, nationale platforms en kennisinstituten. We hebben via onze (sociale) media een groot bereik. Ook zijn wij (bestuurlijk) verbonden met de Europese netwerken Climate Alliance en Energy Cities.

Lidmaatschap

Wij houden het lidmaatschap van onze organisatie financieel laagdrempelig. Formeel is het lidmaatschap van Klimaatverbond Nederland een lidmaatschap van uw publieke organisatie. Daarom dient aan het lidmaatschap een bestuurlijk besluit ten grondslag te liggen.

Geassocieerd lidmaatschap

Publieke organisaties die door wet- en/of regelgeving zijn ingesteld, kunnen geassocieerd lid worden van Klimaatverbond Nederland. Hoewel zij geen stemrecht hebben in de Algemene Ledenvergadering wil Klimaatverbond Nederland hiermee de samenhang binnen het publieke domein verder versterken. Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Waarom lid worden van Klimaatverbond Nederland?

Heeft u interesse in een (geassocieerd) lidmaatschap? Neem contact met ons op. 

Contributie

In 2018 bedraagt de jaarcontributie € 0,016 per inwoner met een minimum basisbedrag van € 478,80 voor gemeenten met respectievelijk 30.000 inwoners. Voor provincies en waterschappen geldt een vast bedrag van € 5000,-. Meer informatie over lidmaatschap en activiteiten is te verkrijgen bij het landelijk secretariaat: info@klimaatverbond.nl of 088-0238900 (bereikbaar tussen 08.30 - 16.30 uur van maandag t/m donderdag).

Bij geen gehoor kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de directie; Petra Lettink 06-29407527.

U kunt Klimaatverbond Nederland, afhankelijk van uw vraag, inzetten voor uw eigen activiteiten. Dat kunt u aanmerken als een publiek-publieke samenwerking waardoor een uitzondering op aanbestedingsregels mogelijk is.