Jaarplan

Meer samenhang en samenwerking leidt tot beter resultaat

Klimaatverbond Nederland realiseert zich dat het klimaatbeleid zich in een cruciale overgangsfase bevindt. We hebben snel échte resultaten en schaal nodig. En dat heeft ook consequenties voor onze eigen rol. Het Klimaatverbond gaat zich daarom nog scherper richten op samenhang en op samenwerking met en tussen spelers. We gaan ontsnipperen, samen ontwikkelen en realiseren, elkaars krachten in samenhang inzetten op dat wat echt werkt. We denken dat dit leidt tot een beter resultaat. Vandaar de titel van dit jaarplan: meer samenhang en samenwerking leidt tot een beter resultaat.

We zijn in de loop van de tijd overgegaan op een meerjarenplan. Het jaarplan voor 2016 is verlengd en geldt ook voor 2017, zodat we onze energie kunnen steken in doen en vooruitkijken. 

Hoofdstuk 1 beschrijft het strategisch kader dat Klimaatverbond Nederland in haar activiteiten als uitgangspunt neemt. We onderscheiden hierbij Governance, Regie, Samenspel, Transactie en Reflectie als vijf flexibel met elkaar verbonden facetten voor continue verbetering. We beschouwen deze facetten als ruggengraat van kansrijk aanpakken voor een resultaatgericht klimaatbeleid.

Hoofdstuk 2 staat stil bij Klimaatverbond Nederland als ledennetwerk. Het Klimaatverbond is een vereniging van decentrale overheden, van gemeenten, provincies en waterschappen die actief klimaatbeleid voeren. Klimaatverbond Nederland is in de dagelijkse praktijk ook een netwerk van klimaatprofessionals die werkzaam zijn bij één van de lidorganisaties.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van campagnes, programma's en projecten voor de thema's: klimaatadaptatie, energiebesparing en -efficiency en klimaatneutraal in 2050 (energiebesparing/efficiency én opwekking/gebruik van duurzame energie).

Hoofdstuk 4 bespreekt Klimaatverbond Nederland als organisatie. De transitie naar een duurzame samenleving maakt een onomkeerbare versnelling door. Het Klimaatverbond ziet hierin voor zichzelf een verbindende en innovatieve rol. Zij doet dit met ruim 170 decentrale overheden als leden, 8 bestuurders als bestuursleden, een kleine 20 maatschappelijk betrokken professionals en een begroting van net over de € 900.000.