Jaarverslag


Jaarrekeningen 2018

De wereld rond klimaat is de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Waar eerst alleen een SER Energieakkoord mogelijk was in 2014/2015 is er zeker na de VN Klimaattop in Parijs in 2015 een andere wind gaan waaien in Nederland. In het SER Energieakkoord werd al duidelijk dat het niet alleen op rijksniveau opgelost kon worden en dat er in regionaal verband en op lokaal niveau ook aanzienlijke bijdragen geleverd moeten worden. Dat is nu precies het punt waar Klimaatverbond als vereniging van decentrale overheden al bijna 30 jaar aan werkt.

Actief en ambitieus klimaatbeleid

Nu het punt bereikt is van erkenning van het belang van een actief lokaal klimaatbeleid is het tijd om van agendasetting en bewustwording (blijft nodig) ook door te werken aan ondersteuning en faciliteren van het ontwikkelen én uitvoeren van dat lokale (en regionale) beleid. Dat is dan ook waar we de focus van de komende paar jaar op zullen hebben: op naar een actief, ambitieus en niet vrijblijvend klimaatbeleid van onze decentrale overheden.

Lokaal beleid voor wereldwijde impact

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van 175 leden bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Deze samenwerkende decentrale overheden onderstrepen het belang van samen optrekken, experimenteren en kennisdelen om de klimaattransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Samen met Klimaatverbond Nederland streven zij niet alleen naar ambitieus en actief lokaal (klimaat)beleid, maar ook de daadwerkelijke uitvoering van dat beleid om bij te dragen aan het halen van de doelen uit het Parijsakkoord. 

Financiën 

Het jaar 2018 is niet in zwarte cijfers afgesloten (zie infopraghic hieronder). Het gat kan echter ruimschoots afgedekt worden door de opgebouwde algemene reserves. Het inschakelen van de algemene reserves voor het afdekken van verliezen is geen wenselijke zaak. Voor het jaar 2019 is een sterke inzet op het aantrekken van extra fondsen en behoud en werving van leden daarom noodzakelijk en als concreet doel neergezet. Door de professionaliseringsslagen die gemaakt zijn is het goed mogelijk om de financiële stand van zaken per kwartaal goed in beeld te brengen en waar nodig bij te sturen voor de rest van het jaar.

Investeren in impact

In de zomer van 2018 is er bewust voor gekozen om meer inhoudelijk medewerkers in dienst te nemen in de vorm van jonge professionals. Hiermee zorgen we ervoor dat we meer inhoudelijk werk kunnen verzetten binnen de organisatie en dat we inhoudelijke kennis intern borgen. Dit zorgt ervoor dat er meer loonkosten op de begroting van 2019 zullen staan. De overtuiging is dat we door een sterker team meer slagkracht gaan hebben en dat we daarmee meer positie en fondsen, en dus impact kunnen maken.

Verhuizing

Eind 2018 is Klimaatverbond verhuisd naar Arnhem naar een eigen huurpand direct gelegen aan het centraal station. Met deze verhuizing is er aanzienlijk meer en passender ruimte gerealiseerd voor het groeiende team en zijn de huisvestingskosten verlaagd. In Utrecht behouden we ook een landingsplek en vergaderruimte door een partnerschap met het energie-initiatief ANNE op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Visueel jaarverslag 2018

In 2018 leidde de investeringen en samenwerkingen tot verschillende activiteiten op het gebied van bewustwording, gedragsverandering, communicatie en beleid voor en met haar leden om zo de lokale aanpak te formuleren, uit te voeren en aan te scherpen. In dit document treft u een visueel jaarverslag van 2018. Tevens delen we in datzelfde document onze ambities voor 2019 en de jaren die daarop volgen. 

(klik op de visueel voor een vegroting)
 

(klik op de visueel voor een vegroting)
 

(klik op de visueel voor een vegroting)
 


(klik op de visueel voor een vegroting)
 


(klik op de visueel voor een vegroting)

Bijlagen:

Visueel jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2018 Stichting Klimaatverbond Nederland

 

Jaarrekeningen 2017

In 2017 bestond Vereniging Klimaatverbond Nederland 25 jaar. In die 25 jaren heeft de vereniging zich met de tijd mee ontwikkeld. Van een agenderende organisatie voor stevig (lokaal) klimaatbeleid wordt de aandacht verlegd naar hoe dit op lokaal en regionaal niveau met alle partijen uitgevoerd kan gaan worden. Klimaatverbond legt de verbinding tussen lokale, nationale én internationale ontwikkelingen en het concrete handelingsperspectief voor bestuurders en professionals bij gemeenten, provincies en waterschappen.

25 jaar Klimaatverbond Nederland

Het jaar 2017 is een mooi jaar geweest voor Klimaatverbond Nederland. Een jaar van vele activiteiten met en voor onze leden, van terugblikken en verdere doorontwikkeling. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis en ervaringen werden gedeeld. Een hoogtepunt in 2017 was de jubileumconferentie 25 jaar Klimaatverbond Nederland op 6 april 2017 in de Prodentfabriek in Amersfoort. De conferentie stond in het teken van de aardgasloze warmtevoorziening waar we naar toe zullen moeten werken in de komende decennia waarin lokale overheden samen met uiteenlopende andere partijen een grote rol zullen spelen. Naar aanleiding van de vele positieve feedback van de leden en niet-leden biedt Klimaatverbond Nederland sindsdien het spel "Route naar aardgasvrije wijken" aan, zoals we dat tijdens de jubileumconferentie met alle deelnemers in ca. 40 groepen hebben gespeeld.

Gelders Energieakkoord

Ook binnen het Gelders Energieakkoord is Klimaatverbond actief op het thema ‘aardgasvrije samenleving’ door het ondersteunen en mede-ontwikkelen van het Programma Wijk van de Toekomst en de bijbehorende Community of Practice, samen met alle deelnemers. Klimaatverbond steekt haar tijd energie in dit soort processen om deze kennis en ervaring uit de praktijk vervolgens op andere plekken in het land te kunnen delen met andere leden.

Ledendag

In september is de Ledendag (met ledenvergadering) georganiseerd in samenwerking met HIER Klimaatbureau. Dit was een bijeenkomst waar met elkaar verder is ingegaan op thema’s als klimaatadaptatie, eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie, gebouw-gebonden financiering, bewonersbenaderingen, bewonersparticipatie en de rol van lokale energie-initiatieven, de lokale uitvoeringsorganisatie, Europese ervaring met ruimtelijke invulling van de energietransitie, innovatieve energietechnieken en gemeentelijk beleid, zin en onzin van monitoring en kansen van regionale samenwerking voor de energietransitie. Tijdens deze ledendag is netbeheerder Alliander toegetreden tot de vereniging als geassocieerd lid. CEO Ingrid Thijssen heeft ook een zetel in het bestuur aanvaard als bestuurslid zonder stemrecht. 

Klimaatacademie

Medio 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van een Klimaatacademie. De Klimaatacademie is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en deze wil leden (en niet-leden) kennis en hands-on oplossingen aanreiken waarmee zij koplopers in lokaal klimaatbeleid kunnen zijn. De Klimaatacademie voorziet in workshops en publicaties. De start van de Klimaatacademie is in april 2018.

Alle activiteiten in 2017

Een volledig overzicht van alle activiteiten waarbij Klimaatverbond in 2017 een belangrijke rol speelde, treft u in deze bijlage.

Ondersteunend bureau voor leden en professionals

Sinds eind 2014 is Klimaatverbond Nederland een zelfstandige organisatie. Dat wil zeggen dat het secretariaat van de vereniging, het ondersteunende bureau, niet meer ‘in huist’ bij een gemeente. Dit proces van verzelfstandiging brengt met zich mee dat het ondersteunende bureau alle expertise in huis moet hebben om zowel de vereniging als de projectorganisatie te ondersteunen. De benodigde expertise is in de loop van 2016 en 2017 inmiddels voor het grootste deel opgebouwd.

In 2017 heeft er een verdere professionalisering plaats gevonden door uitbreiding met een aantal parttime medewerkers: een senior projectleider, een medewerker secretariële ondersteuning , een projectmedewerker en een communicatie medewerker. Daarnaast heeft een van de medewerkers extra senior projectleidersuren toegewezen gekregen. Hierdoor zijn de loonkosten in 2017 gestegen ten opzichte van 2016.  Ook heeft er een investering plaatsgevonden in ondersteunende tools zoals de aanschaf van een CRM- en projectregistratie systeem.

Door het verschuiven van de startdatum van een aantal projecten, waaronder een Europees project van 2017 naar het eerste kwartaal van 2018 zijn de inkomsten in 2017 lager uitgevallen dan verwacht. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk verlies (vereniging en stichting). Dit verlies kan uit het eigen vermogen gedragen worden, aangezien Klimaatverbond in 2016 bijna hetzelfde bedrag in positief resultaat heeft gehad. Zie voor de bijbehorende cijfers de jaarrekeningen van 2017.

Jaarrekening 2017 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2017 Stichting Klimaatverbond Nederland


 

Jaarrekeningen 2016

Klimaatverbond Nederland realiseert zich dat het klimaatbeleid zich in een cruciale overgangsfase bevindt. We hebben snel échte resultaten en schaal nodig. En dat heeft ook consequenties voor onze eigen rol. Klimaatverbond Nederland gaat zich daarom nog scherper richten op samenhang en op samenwerking met en tussen spelers. We gaan ontsnipperen, samen ontwikkelen en realiseren, elkaars krachten in samenhang inzetten op dat wat echt werkt. We denken dat dit leidt tot een beter resultaat. Vandaar dat de titel van het jaarplan 2016 luidde: meer samenhang en samenwerking leidt tot een beter resultaat. Lees hier het jaarplan terug.

We kunnen positief terugkijken op 2016. Op verschillende fronten heeft Klimaatverbond Nederland zichzelf goed vertegenwoordigd. Met name Warmetruiendag was met meer dan 215.000 deelnemers en uitgebreide aandacht in de media een zeer succesvolle campagne. Ook werd er door verschillende gemeenten weer volop energie bespaard tijdens de Klimaatverbond Energy Battle. Uit onderstaande infographic is ook te zien dat Klimaatverbond Nederland met een financieel positief resultaat afsloot. Een uitgebreid overzicht treft u onder de infographic in de jaarrekening van de Vereniging en Stichting.

Jaarrekening 2016 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2016 Stichting Klimaatverbond Nederland


 

Jaarrekeningen 2015

Geachte leden van Klimaatverbond Nederland,

Hierbij bied ik u namens ons bestuur het jaarverslag over 2015 van Klimaatverbond Nederland aan. Het was een prachtig jaar. Een zeer succesvolle Warmetruiendag, het ondertekenen van het Gelders Energieakkoord, de Green Deal Scholen, onze Ledendag, de Kinderklimaattop en nog veel meer geslaagde activiteiten maken duidelijk dat de zorg om ons klimaat wel degelijk leeft in onze samenleving. De overwinning van de Klimaatzaak, het voorstel om te komen tot een Klimaatwet en het in december gesloten Klimaatakkoord maakt dat we in 2015 het tij definitief hebben gekeerd. Niemand twijfelt meer aan klimaatverandering, niemand twijfelt meer aan de noodzaak voor actie.

Wij als decentrale overheden en leden van Klimaatverbond Nederland moeten ons nog meer beseffen dat de rol van ‘niet-statelijke actoren’ van belang is. Anders gezegd: wij zijn belangrijk en wij kunnen een verschil maken. Daarom ook is het goed dat Klimaatverbond Nederland mede oprichter is van de Nederlandse Klimaatcoalitie. In 2016 zetten we ons werk hierin voort. En daarom was het goed dat ik -samen met gemeenten als Breda, Nijmegen, Amsterdam en Goeree Overflakkee, in Parijs aanwezig was. Overigens was ik daar namens u allen en heb ik onze Klimaatverklaring voor het voetlicht kunnen brengen. Deze is overhandigd aan zowel staatssecretaris Dijksma als aan premier Rutte!

Velen van u hebben meegedaan aan activiteiten als de Warmetruiendag, de Energy Battle, de Groene Voetstappen en participeren in de Zonatlas en het Gelders Energieakkoord. Ook draaien tientallen leden warm om volgend jaar te gaan deelnemen aan de Green Deal Scholen en aan ons Klimaatadaptatie programma. Alle activiteiten kwamen tot stand door een zeer actief en betrokken team van mensen.

Met de voeten in de klei en ons hoofd in een klimaatneutrale toekomst werken wij ook komende jaren graag met u verder aan een klimaatneutrale organisatie in 2030 en een klimaatneutraal Nederland, uiterlijk in 2050. Dit doen wij zonder onze solidariteit met landen die nu al dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering, uit het oog te verliezen.

Namens het bestuur van Klimaatverbond Nederland dank ik u voor uw betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Stephan Brandligt

Jaarrekening 2015 Vereniging Klimaatverbond Nederland
Jaarrekening 2015 Stichting Klimaatverbond Nederland