Missie & Visie

De Vereniging Klimaatverbond Nederland, kortweg het Klimaatverbond, is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen. Met deze unieke achterban heeft het Klimaatverbond wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen ruim 10 miljoen inwoners. De leden hebben met elkaar afgesproken om samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie van fossiel naar 100% hernieuwbaar. De unieke combinatie van lobby en projecten, in combinatie met een sterke inhoudelijke focus op klimaat en duurzame energie, maken dat het Klimaatverbond veel kennis en een sterk netwerk heeft; lokaal, nationaal en internationaal, bestuurlijk en inhoudelijk. Vanuit deze sterke basis zijn we in staat om een goede koppeling te maken tussen (nationaal) beleid en de (lokale) praktijk.

Nationaal
Door de veranderde financiële en politieke situatie in vergelijking met het ‘Al Gore tijdperk’ van voor de financiële crisis, is ondersteuning van lokaal klimaatbeleid meer dan ooit noodzakelijk. Belangrijke speerpunten voor het Klimaatverbond om effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken zijn ‘regionale samenwerking’, ‘afschaffen energiebelasting voor zelflevering’ en ‘energieneutrale scholen’. In de ‘Green Deal Regionale Samenwerking Klimaatinitiatieven’ (sinds juni 2012) ondersteunt het Klimaatverbond (met een financiële bijdrage van het Rijk) meerdere regio’s bij het ontwikkelen en opzetten van concrete klimaatinitiatieven. We helpen publieke en private partijen in de regio om het samenwerkend vermogen te verbeteren en brengen daarmee de klimaatambities op een hoger plan. In de ’Green Deal Energieneutrale Scholen’, die op initiatief van het klimaatverbond samen met de PO Raad/Ruimte OK wordt voorbereid, is het doel om de kwaliteit en energieneutraliteit van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Bij scholen, gemeenten, bedrijven én financiers bestaat grote belangstelling om schoolgebouwen te verduurzamen en daarmee tot iconen te maken voor duurzame energievoorziening en energie besparing in de wijk. We ontwikkelen verschillende participatiemodellen om bijvoorbeeld met ouders en leerkrachten een gezonde leer- en werkomgeving te creëren.

Internationaal
De leden zijn door het lidmaatschap tevens geassocieerd lid van het Europese Energy Cities netwerk, met meer dan 1000 gemeenten en regio’s in 15 landen. Onder aanvoering van Energy Cities zijn we samen met onze buitenlandse zusterorganisaties het project NET-COM gestart om het Europese netwerk van ondertekenaars van het Covenant of Mayors te versterken en vergroten, en de verbinding te maken tussen lokaal en Europees beleid. Ook met Climate Alliance werken we al sinds begin jaren ’90  en de slogan 'Denk mondiaal, handel lokaal', nauw samen aan projecten en lobby trajecten. Zo zijn we bijvoorbeeld al jaren mede-organisator van de Kinderklimaattop en faciliteren we leden van Klimaatverbond Nederland om in contact te treden met ambitieuze klimaatgemeenten in andere landen van Europa en zelfs ook net daarbuiten (Turkije, Rusland).

Voorbeelden van actuele projecten van Klimaatverbond Nederland

Bij alle projecten werken we samen met partners als Urgenda, Greenchoice, Natuur & Milieu, HIER opgewekt en vele anderen. Telkens weer blijkt meedoen in de praktijk voor de deelnemers de aanzet te zijn tot meer grootschalige en duurzame acties op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. En daar doen we het voor.