Lid worden

Formeel is het lidmaatschap van het Klimaatverbond een lidmaatschap van het gemeentebestuur, waterschapsbestuur of Gedeputeerde Staten.

Voor gemeenten dient aan de aanvraag een Raadsbesluit of een Collegebesluit, de commissie gehoord hebbende, ten grondslag te liggen. Zodra dit besluit er is, bijvoorbeeld als onderdeel van het uitwerken van het Energieakoord, wordt dit samen met een verzoek tot lidmaatschap, toegezonden aan het Klimaatverbond (info@klimaatverbond.nl), middels een Collegebrief. In de brief dienen tevens de volledige gegevens van de betrokken bestuurder gemeld te worden en de aangewezen ambtenaar die als contactpersoon optreedt namens de gemeente. Voor meer informatie kunnen gemeenten hier de flyer voor het lidmaatschap van het Klimaatverbond vinden en de statuten.

Voor Waterschappen dient een besluit van het waterschapsbestuur ten grondslag te liggen aan het lidmaatschap van Klimaatverbond. Provincies leggen het besluit voor aan Gedeputeerde Staten.

Waarom wordt uw gemeente, waterschap of provincie lid van het Klimaatverbond?

Door lid te worden van Klimaatverbond onderstrepen decentrale overheden dat klimaat bij u hoog op de agenda staat. Het lidmaatschap is een besluit van uw gemeente, waterschaps- of provinciebestuur. Behalve dat het lidmaatschap als “statement” van belang is, is het Klimaatverbond een bestuurlijke belangenorganisatie van decentrale overheden die actief zijn op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie. Klimaatverbond Nederland biedt een platform voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Bestuursleden en het ondersteunende team zijn goed aangeschakeld bij relevante ministeries, nationale platforms en kennisinstituten. We hebben via onze (sociale) media een groot bereik. Wij houden het lidmaatschap van onze organisatie financieel laagdrempelig.

Contributie

In 2018 bedraagt de jaarlijkse contributie voor gemeenten € 0,016 per inwoners met een minimum basisbedrag van € 478,80. Voor provincies en waterschappen geldt een vast bedrag van € 5.000,-. 

Meer informatie over lidmaatschap en activiteiten is te verkrijgen bij het landelijk secretariaat: info@klimaatverbond.nl of 088-0238900 (bereikbaar tussen 08.30 - 16.30 uur van maandag t/m donderdag).

Bij geen gehoor kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de directie; Petra Lettink 06-29407527.