Nieuws

(Interne) CO2-beprijzing: de stand van zaken

(Interne) CO2-beprijzing: de stand van zaken

8 April 2020 – Op dit moment is het "Team Interne CO2-beprijzing" van Klimaatverbond Nederland druk bezig met het afronden van de samenvattende eindrapportage van 2019, alsmede het essay. In de samenvattende eindrapportage, getiteld Rekenen met de toekomst – De praktijk, geven we een overzicht van de uitkomsten van alle onderzoeken die onder regie van de verschillende koepels (UvW, VNG, IPO) zijn uitgevoerd.

De verwachting is dat deze eindrapportage, die puur feitelijk is en de resultaten niet duidt, namens de koepels en IenW naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden met een aanbiedingsbrief, om aan te geven wat er met dat gedeelte van de gelden uit de klimaatenvelop is gebeurd en wat de volgende stappen zijn. Omdat het vermoedelijk enige tijd vergt voordat het concept van de eindrapportage de bestuurlijke route langs alle koepels en IenW heeft doorlopen, denken we dat de aanbieding naar de Kamer misschien pas in juni zal kunnen.

Essay met resultaten uit experimenten en onderzoeken

Aangezien wij als Klimaatverbond Nederland de resultaten uit de experimenten en onderzoeken wél graag willen duiden (dit doen we niet in de rapportage omdat dat al snel te spannend wordt voor de koepels), doen we dit in het essay.

Het essay publiceren we namelijk niet namens – i.e. onder verantwoordelijkheid van – de alle koepels en IenW, maar in opdracht van die partijen, wat ons meer vrijheid geeft. We zijn op dit moment bezig met het laatste concept en de verwachting is dat we de eindversie van het essay komende maand (april) kunnen publiceren.

Meerdere routes voor CO2-beprijzing

Dit wat betreft de afronding van afgelopen jaar. Ondertussen zijn we via verschillende routes met CO2-beprijzing bezig. Momenteel zijn we met de volgende dingen bezig:

Direct en indirect relevantie

Niet een ieder van deze onderwerpen is (direct) even relevant voor u als lid. In eerste instantie verwachten we dat de buyer groepen en de wegbereidersgroep de meest concrete routes zullen zijn voor dit jaar, waarbij we direct met provincies en gemeenten en misschien ook waterschappen aan de slag zullen gaan. Andere lijnen, zoals de dialoog en het netwerk voor semipublieke partijen en bedrijven zal meer van indirecte invloed zijn; de dialoog kan ertoe leiden dat het Rijk een sterkere trekkersrol op zich neemt m.b.t. CO2-reductie en probeert om nog meer decentrale overheden te mobiliseren. Via het netwerk met Alliander en MVO zullen ook opdrachtnemers worden bereikt, die daardoor mogelijk op een andere manier in zullen gaan schrijven, of in ieder geval vragen zullen gaan stellen aan de overheid.

Blijf op de hoogte

Tot zover onze update over CO2-beprijzing. Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor onze nieuwsbrief. Via de website www.co2-beprijzing.nl blijft u ook op de hoogte van alle ontwikkeling rondom dit thema.