Project

Green Deal Scholen

Energieke SamenlevingEnergiebesparing

Nederland telt ongeveer 9.000 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Hierin krijgen ruim 2,4 miljoen leerlingen onderwijs en werken ruim 200.000 onderwijsprofessionals. Dit doen zij veelal in gebouwen met een slecht binnenklimaat en van slechte energetische kwaliteit (áls men al een energielabel heeft, dan veelal C of lager). Dit was voor Klimaatverbond Nederland aanleiding om het initiatief te nemen voor een Green Deal Scholen.

Op 4 november 2014 ondertekenden de PO-Raad, VO-raad, VNG, ministeries van OCW, BZK, IenM en EZ, RVO, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland de Green Deal Verduurzaming Scholen. Vanuit de Green Deal Scholen worden schoolbesturen en gemeenten met verschillende ambities ondersteund bij vraagstukken rondom de verduurzaming en verbetering van hun bestaande schoolgebouwen.

Een jaar na de ondertekening startte op 10 november 2015 het uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen voor duurzame, gezonde en betaalbare scholen. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen, hetgeen moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. De grote middengroep van scholen en schoolbesturen heeft energiebesparing wel op de agenda staan, maar gaat nog niet tot handelen over. Zij geeft aan weinig kennis te hebben van mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden om de kwaliteit van het binnenmilieu in hun schoolgebouwen te verbeteren en om energiebesparender te werk te gaan. Om deze reden haken schoolbesturen vaak af, terwijl zij wel ambities hebben op dit vlak.

Helpdesk en maatwerkadviezen

Op deze middengroep richt het uitvoeringsprogramma zich in het bijzonder. In de twee jaar dat het uitvoeringsprogramma loopt, gaan de initiatiefnemers met behulp van kennisdeling en ondersteuning de bezwaren en obstakels voor het nemen van energiebesparende maatregelen bij schoolbesturen wegnemen. Door de beschikbare kennis en informatie te bundelen en centraal aan te bieden op de website. Met een helpdesk waar schoolbesturen terecht kunnen met concrete vragen.

Subsidies

De Green Deal Scholen stelt een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500. Hiervan kunnen ongeveer honderdvijftig schoolbesturen gebruik maken.
Voor 15 gemeenten biedt de Green Deal Scholen ondersteuning bij het ontwikkelen van integrale huisvestingsplannen waarin duurzaamheid als belangrijk thema wordt meegenomen. Deze 15 voorbeelden geven andere gemeenten concrete handvatten om duurzaamheid in hun eigen IHP’s integraal mee te nemen.

Kennissessies

Regelmatig organiseert de Green Deal Scholen bijeenkomsten waarop kennis en ervaringen rond het verduurzamen van schoolgebouwen worden uitgewisseld. Zo hebben de VNG, PO-Raad en VO-raad in mei en juni 2017 zes regionale, compacte kennissessies georganiseerd. Hierin zijn de deelnemers bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen, zoals het advies van de commissie Nijpels aan staatssecretaris Dekker. Ook op deze kennissessie werden beleidsmatig en praktisch advies gecombineerd. Met werktafels en een live helpdesk konden deelnemers met hun eigen vraagstukken aan de slag gaan. In de toekomst hopen we vaker dergelijke sessies te kunnen organiseren die in het teken staan van de hulpvraag van schoolbesturen en gemeenten.

Ambassadeurs

De Green Deal Scholen wil hier graag op een regulier overleg tussen gemeente en schoolbesturen toelichting geven op de Green Deal Scholen en samen met de deelnemers aan het overleg na gaan welke stappen mogelijk zijn. In de meeste gevallen vaardigen wij hiervoor een ambassadeur af. De ambassadeurs zijn schoolbestuurders, schoolleiders en gemeenteambtenaren die ervaring hebben met verduurzamen en het binnenklimaat verbeteren van schoolgebouwen. De ambassadeurs van de Green Deal Scholen komen graag  ‘op visite’ op bijvoorbeeld een OOGO of LEA-overleg.

Heeft u interesse in een ambassadeur die uw overleg bezoekt, neem dan contact op met de helpdesk van de Green Deal Scholen, telefonisch via 085-3032602 of via de website.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Ruud van Vliet, projectleider Green Deal Scholen vanuit Klimaatverbond Nederland. Hij is te bereiken op 06-22477934 of via ruud.van.vliet@klimaatverbond.nl

Monumentale panden en energieneutrale renovaties

Verduurzamen van scholen in monumentale panden is een vraagstuk apart. Schoolbesturen in monumenten kunnen een laagrentende lening afsluiten uit het Duurzame Scholenfonds van het Restauratiefonds.

Platform31 (Energiesprong) leidt het innovatieprogramma van de Green Deal voor koplopers onder schoolbesturen die energieneutrale renovaties willen realiseren.

Missie Green Deal Scholen

In een slim schoolgebouw, leer je beter. Daar zijn wij van overtuigd. Daarom maken we het scholen gemakkelijk om betaalbare, groene verbeteringen door te voeren. Wij bundelen kennis, reiken hulpmiddelen aan en brengen partijen samen om van elkaar te leren. Zo dragen wij bij aan groene groei van Nederland.

Samenwerking is de sleutel tot succes. Dat wijzen de geslaagde projecten die we op de website hebben bescheven uit. Samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur is hierbij cruciaal en ook de voorstellen van de commissie Nijpels zijn gebaseerd op het vinden van een gezamenlijk belang en bundeling van kennis, capaciteit en middelen. Gemeenten spelen hierbij nog steeds een belangrijke regisserende rol op lokaal niveau. Daarom roepen we gemeenten op schoolbesturen te wijzen op de kansen die de verduurzaming van hun gebouwen biedt.

Klimaatverbond Nederland is lid van het programmateam en voert samen met de partners het programma uit.

Meer informatie:

Website van de Green Deal Scholen

Projectleider Green Deal Scholen

Ruud van Vliet

Andere medewerkers Green Deal Scholen

Paul Basset
Ron Schumacher