Project

Green Deal Regionale samenwerking

Energiebesparing

In juni 2012 heeft het Klimaatverbond een Green Deal afgesloten met het Rijk met als doel de regionale samenwerking rond klimaatbeleid te versterken. De reden hiervoor is dat samenwerking meerwaarde oplevert en gemeenten in staat stelt ook de komende jaren, waarin geen nieuwe SLOK-subsidie beschikbaar is, verder te werken aan klimaat en energie. Daarbij is tevens van belang dat gemeenten en regio’s deze onderwerpen koppelen aan de economische agenda en die is over het algemeen vormgegeven op regionaal schaalniveau.

Regionale samenwerking levert kostenefficiency op, het stelt gemeenten in staat gebruik te maken van de kennis van elkaar en biedt mogelijkheden om allianties aan te gaan met lokale en regionale bedrijven en organisaties. Vooral in het domein van de bestaande bouw liggen grote uitdagingen om de doelstellingen te halen en samenwerking is hiervoor een voorwaarde. Regionale samenwerking levert een schaalgrootte op die oplossingen mogelijk maakt die anders buiten beeld blijven, zoals het creëren van een robuust financieel instrument om maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie mogelijk te maken.

Nieuw perspectief via samenwerking

De afgelopen vier jaar hebben gemeenten in Nederland veel projecten geïnitieerd in het kader van de SLOK-regeling. Zij waren initiatiefnemer en trekker van deze projecten. Inmiddels is er een nieuwe dynamiek ontstaan die we tegenwoordig duiden als de Energieke Samenleving.

Welke rol de gemeenten hierin moeten vervullen is onderdeel van de zoektocht. Door de veranderende omstandigheden, zoals teruglopende budgetten en meer particuliere initiatieven, is het van belang een andere rol te ontwikkelen als gemeente en als regio. In plaats van dirigerend zal het meer faciliterend moeten zijn. Dat vraagt dan wel serieuze initiatiefnemers om projecten te initiëren en uit te voeren. Het traject van het Klimaatverbond moet een belangrijke aanzet geven om deze veranderingen vorm te geven.

Doel van de Green Deal is het stimuleren van samenwerking in de regio, zowel tussen gemeenten onderling als tussen gemeenten en lokale partners. Om dit verder te brengen is het nodig meer inzicht te verwerven in de samenwerkingsmogelijkheden en de succesfactoren van samenwerking. Dat inzicht willen we via ondersteuningstrajecten ontwikkelen aan de hand van concrete thema's of onderwerpen die in drie pilotregio's actueel zijn.

Ondersteuningsaanbod

Het Klimaatverbond ondersteunt de volgende drie regio's:

  • Holland Rijnland
  • Regio Alkmaar
  • Regio Achterhoek

Het aanbod bestaat uit een begeleidingstraject op maat en is gericht op het versterken van de regionale samenwerking. Dat doen wij aan de hand van concrete projectideeën die de regio zelf bepaalt. Vervolgens ontwikkelen we aan de hand van een stakeholdersanalyse inzicht in de belangrijkste actoren, waarbij wij kijken naar hun Positie, de Acties die deze partijen uitvoeren, de Belangen (Interest) die zij hebben en de Rol die zij vervullen. Deze PAIR-methode is ontleend aan de theorieën van multi actor procesmanagement van Henk Diepenmaat, Associate Professor aan de Nyenrode Business Universiteit. Resultaat van de trajecten zijn concrete projectplannen die de regio's de komende maanden en mogelijk jaren uitvoeren.

Leergroep

Om andere regio's kennis te laten maken met de ervaringen van de pilotregio's organiseert het Klimaatverbond een leergroep Regionale Samenwerking. Tijdens de bijeenkomsten die in dit kader worden georganiseerd laten we regio's zelf ervaren wat er komt kijken bij succesvol samenwerken en bieden wij hen tools om dat in praktijk te brengen.

EU-subsidies

Nevendoel van de Green Deal is regio's te stimuleren meer gebruik te maken van EU-subsidies. Hiervoor is in 2013 een subsidieadviseur beschikbaar om regio's te helpen bij het vinden van geschikte fondsen en voor ondersteuning van het aanvraagproces.

Artikel en film Green Deal regionale samenwerking

Er is een artikel gepubliceerd over deze Green Deal regionale samenwerking. U kunt hier een printvriendelijke versie van dit artikel downloaden. Tijdens de Jaarvergadering op 16 mei is er een film gepresenteerd over de Green Deal en deze kunt u hier bekijken. 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Ruud van Vliet, bereikbaar op 06-22477934 of ruud.van.vliet@klimaatverbond.nl.

Projectleider Green Deal Regionale samenwerking

Ruud van Vliet

Ruud van Vliet

Projectleider

Telefoon: 06-22477934
E-mail: ruud.van.vliet@klimaatverbond.nl

Bekijk profiel
Ron Schumacher

Ron Schumacher

Projectleider

Telefoon: 06- 21 192 197
E-mail: ron@department-s.nl

Bekijk profiel