Thema

Klimaatadaptatie

Omdat het terugdringen van broeikassen nationaal en mondiaal niet snel genoeg gaan, blijven de gevolgen van klimaatverandering niet uit en is aanpassing -klimaatadaptatie - noodzakelijk. Klimaatverbond Nederland oriënteert zich actief op het klimaatadaptatievraagstuk en pakt hierbij graag een agendasettende rol.

Het klimaat verandert, noodzaak om ons aan te passen

Sinds de oprichting van Klimaatverbond Nederland in 1992 heeft de focus, strategie en activiteiten voornamelijk gelegen op het thema klimaatmitigatie: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die het klimaatprobleem veroorzaken. Omdat deze activiteiten nationaal en mondiaal niet snel genoeg gaan, blijven de gevolgen van klimaatverandering niet uit en is aanpassing - klimaatadaptatie - noodzakelijk.  

Koppeling van adaptatie en mitigatie

Klimaatverbond Nederland oriënteert zich actief op het klimaatadaptatievraagstuk en pakt hierbij graag een agendasettende rol. Leidend in de aanpak is het samenbrengen van relevante partijen om over bepaalde klimaatrisico’s in dialoog te gaan, inzicht te geven in deze risico’s en hierop beleid te maken. Ook organiseren we landelijke bijeenkomsten over o.a. lokale hitteplannen en (samen met het KNMI en veiligheidsorganisaties) bijeenkomsten over extreem weer en evenementen. Een ander koers die Klimaatverbond Nederland inzet is de koppeling van adaptatie en mitigatie (energietransitie) bij aardgasvrije wijken. Hierin staat de stijgende koeltebehoefte -met de bijhorende energievraag- centraal. 

Actieve rol bij klimaatadaptatie

Sinds 2017 spelen de meeste adaptatie-activiteiten zich vooral af in het kader van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS). Klimaatverbond Nederland maakt deel uit van verschillende consortia die de uitvoering (NAS) ondersteunen. Zo was Klimaatverbond Nederland projectleider van Congres Hittestress in 2018, en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de handreiking lokale hitteplannen (februari 2019), de Proeftuin Hittestress en Gezondheid en initiatiefnemer van de responsgroep Extreem Weer. Daarnaast adviseert Klimaatverbond Nederland o.a. bij verschillende regionale adaptatie strategieën (RAS). 

Klimaatverbond Nederland helpt uw organisatie graag bij:

  • Het begeleiden van bijeenkomsten om het lokale en regionale  klimaatadaptatievraagstukken meer inzichtelijk te maken;
  • Het meedenken met en het begeleiden en aanjagen van processen om verschillende partijen te betrekken bij klimaatadaptatievraagstukken;
  • De ondersteuning en ontwikkeling van klimaatadaptatiebeleid voor  uw organisatie;
  • Het organiseren van workshops voor wethouders, raadsleden en beleidsmedewerkers om klimaatadaptatie als onderdeel van lokaal (klimaat)beleid sterker te agenderen en te formuleren.

Meer weten? Neem dat contact op met:

Bellen kan ook tijdens kantooruren: 088-0238900.

Download hier de brochure