De energietransitie en klimaatverandering gaan in snel toenemende mate van invloed zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Iedere burger zal met diverse maatregelen te maken krijgen. Alleen al vanuit democratisch oogpunt is het belangrijk dat klimaat een hoofdthema wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De urgentie om de klimaatproblematiek aan te pakken wordt met de dag groter. Om met het KNMI te spreken: “Het is elke dag code oranje”.

In het nieuwe regeerakkoord is Klimaat & Energie eindelijk  als speerpunt voor de komende jaren opgenomen:

“We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van ons belastingstelsel en nieuwe energiebronnen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs” (Regeerakkoord 2017-2021, p.2).

In het akkoord zijn een aanzienlijk deel van de plannen en voorstellen uit de gezamenlijke investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen terug te vinden en wordt de regierol van gemeenten benadrukt.

Zowel de terugdringing van broeikasgassen en de energietransitie (klimaatmitigatie) als de aanpassing aan de reeds onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) is voor een belangrijk deel een lokaal vraagstuk.

Klimaatverbond Nederland biedt met onderstaande artikelen en documenten graag een handreiking om het klimaat een hoofdthema te maken van de komende gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe beleidsperiode.

Onderzoek Warmetruiendag: Nederlander in klimaatspagaat

Onderzoek Warmetruiendag: Nederlander in klimaatspagaat

2 februari 2018 – Bijna alle Nederlanders (93%) denken regelmatig na over klimaatverandering. Toch blijft men pessimistisch over de kansen om mondiale opwarming binnen veilige grenzen te houden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van i&o research voor Warmetruiendag 2018.

Lees verder
Communicatietoolkit Energie besparen doe je nu

Communicatietoolkit Energie besparen doe je nu

2 januari 2018 – Op 22 januari start de campagne Energiebesparen Doe Je Nu van EZK en BZK in samenwerking met NVDE, UNETO-VNI, VNG en MilieuCentraal. Er worden TV-spots uitgezonden over isolatiemaatregelen, zonneboilers en warmtepompen en er is een online campagne met filmpjes. Lokaal kun je als gemeente of bedrijfsleven mooi inhaken op deze campagne.

Lees verder
Hoe Groener Hoe Beter – zeven stellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Hoe Groener Hoe Beter – zeven stellingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

12 december 2017 – Vandaag, twee jaar na de ondertekening van de klimaatakkoorden van Parijs begint de campagne Hoe Groener Hoe Beter, met zeven stellingen voor de lokale verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De landelijke actiedag van Hoe Groener Hoe Beter is op zaterdag 17 maart 2018.

Lees verder
Handreiking gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking gemeenteraadsverkiezingen

31 oktober 2017 – De energietransitie en klimaatverandering zullen van grote invloed worden op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is het daarom belangrijk om van klimaat een hoofdthema te maken. Klimaatverbond Nederland biedt hiervoor graag een handreiking.

Lees verder

Kabinet Rutte III: wie werkt waar aan het klimaat?

Kabinet Rutte III: wie werkt waar aan het klimaat?

27 oktober 2017 – Het zal u niet ontgaan zijn dat we sinds donderdag 26 oktober een nieuw kabinet hebben: Rutte III. Daar horen ook nieuwe ministers en staatssecretarissen bij. En enkele ministeries veranderen van naam. Met welke ministers, staatssecretarissen en ministeries krijgen we te maken als het gaat om klimaat? Klimaatverbond Nederland zet alles op een rij.

Lees verder
Rutte III bereidt versnelling van klimaat- en energietransitie voor

Rutte III bereidt versnelling van klimaat- en energietransitie voor

10 oktober 2017 – “Er worden flinke stappen gezet maar het mag altijd ambitieuzer’’, aldus Stephan Brandligt, voorzitter van Klimaatverbond Nederland als reactie op het regeerakkoord van Rutte III. "Zeker op deze Dag van de Duurzaamheid."

Lees verder
Hoe betrek je bewoners bij de warmtetransitie?

Hoe betrek je bewoners bij de warmtetransitie?

27 maart 2017 – In aanloop naar het jubileum op 6 april heeft het Klimaatverbond aan wetenschapsjournalist René Didde gevraagd om een drietal artikelen te schrijven rond een aardgasloze warmtevoorziening. Twee artikelen zijn inmiddels verschenen op onze site; over de rol van groen gas en over duurzame warmtenetten. Nu het derde artikel: het betrekken van bewoners bij het proces naar aardgasloze wijken.

Lees verder
Warmtenetten als alternatief voor aardgas

Warmtenetten als alternatief voor aardgas

20 maart 2017 – Vast staat dat we afscheid gaan nemen van aardgas. Maar wat dan? Hoe komen we in de toekomst aan warmte? Er zijn meerdere opties. Warmtenetten zijn een belangrijk alternatief. Voorlopig nog aangesloten op restwarmte van industrie en afvalcentrales, in de toekomst steeds meer op duurzame bronnen.

Lees verder

De rol van groen gas in een duurzame warmtevoorziening

De rol van groen gas in een duurzame warmtevoorziening

13 maart 2017 – In aanloop naar het jubileum op 6 april heeft het Klimaatverbond aan wetenschapsjournalist René Didde gevraagd om een drietal artikelen te schrijven rond een aardgasloze warmtevoorziening. Daarin stellen we verschillende thema's aan de orde; de rol van groen gas, duurzame warmtenetten en het betrekken van bewoners bij het proces naar aardgasloze wijken.

Lees verder