De energietransitie en klimaatverandering gaan in snel toenemende mate van invloed zijn op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Iedere burger zal met diverse maatregelen te maken krijgen. Alleen al vanuit democratisch oogpunt is het belangrijk dat klimaat een hoofdthema wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De urgentie om de klimaatproblematiek aan te pakken wordt met de dag groter. Om met het KNMI te spreken: “Het is elke dag code oranje”.

In het nieuwe regeerakkoord is Klimaat & Energie eindelijk  als speerpunt voor de komende jaren opgenomen:

“We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van ons belastingstelsel en nieuwe energiebronnen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs” (Regeerakkoord 2017-2021, p.2).

In het akkoord zijn een aanzienlijk deel van de plannen en voorstellen uit de gezamenlijke investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” van de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen terug te vinden en wordt de regierol van gemeenten benadrukt.

Zowel de terugdringing van broeikasgassen en de energietransitie (klimaatmitigatie) als de aanpassing aan de reeds onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) is voor een belangrijk deel een lokaal vraagstuk.

Klimaatverbond Nederland biedt met onderstaande artikelen en documenten graag een handreiking om het klimaat een hoofdthema te maken van de komende gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe beleidsperiode.

De rol van groen gas in een duurzame warmtevoorziening

De rol van groen gas in een duurzame warmtevoorziening

13 Maart 2017 – In aanloop naar het jubileum op 6 april heeft het Klimaatverbond aan wetenschapsjournalist René Didde gevraagd om een drietal artikelen te schrijven rond een aardgasloze warmtevoorziening. Daarin stellen we verschillende thema's aan de orde; de rol van groen gas, duurzame warmtenetten en het betrekken van bewoners bij het proces naar aardgasloze wijken.

Lees verder